กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเงินเบิกจ่ายเงินและจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเงินเบิกจ่ายเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
—————————————————————

วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรม โครงการอบรมด้านการเงินการคลังและพัสดุ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
หัวข้อในการอบรม ได้แก่ “การเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้องในการบริหารงานส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ” โดยคุณกนกพร มีสุข นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จากกรมบัญชีกลาง  และหัวข้อ “การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” โดย ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มบส.


เอกสารประกอบโครงการ

1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

2.ระเบียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

4.การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อรองรับการแปลง โดย ผศ.สมหมาย มหาบรรพต

ไฟล์เสียงในการอบรม

191 total views, 1 views today