แผนยุทธศาสตร์ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงาน กองคลัง
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

คำอธิบายตัวบ่งชี้

                   มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน รายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดและมีการติดตามตรวจสอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการภายในปีงบประมาณ

เอกสาร

ที่ ข้อมูล ดาวน์โหลด
1. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ Download
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
3. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Download
4. รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ Download
5. รายงานผลการดำเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจประจำปี 2565 Download
6. ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดสรรผลการดำเนินการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนจากรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการการปฏิบัติตามภารกิจ พ.ศ. 2565 Download
7. แนวทางการจัดสรรสวัสดิการหน่วยงาน ปี 2565 Download

370 total views, 2 views today