กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

าวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  http://hrmd.bsru.ac.th/welfare-fund/

       #หรือรับเอกสารได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 11#