ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กองคลัง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ให้จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี คือ กองคลัง ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพย์สิน รองรับการผลักดันกลยุทธ์ การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ เริ่มจากการรวมหน่วยงานที่มีภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจในการดำเนินการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนามาตรฐานแผนงานทางการเงิน งบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน ก่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

 

1,696 total views, 1 views today