งานเอกสาร

เอกสารกองคลัง

Title Download
ประกาศชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  1 files      298 downloads
Download
ประกาศชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2566
  1 files      2071 downloads
Download
สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกองคลัง ปีงบประมาณ 66
  1 files      3 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรายได้จากการบริการตามภารกิจและบริการวิชาการ ประจำปี 2565
  1 files      13 downloads
Download
รายงานเงินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี
  1 files      23 downloads
Download
แผนกลยุทธทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี 2567 ฉบับปรับปรุง
  1 files      19 downloads
Download
รายงานการใช้จ่าย ปี 2565-2566 สำนักงานอธิการบดี
  1 files      17 downloads
Download
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ปี 2566 (ทุนสงเคราะห์)
  1 files      13 downloads
Download
รายงานผู้สอบบัญชีและการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2566
  1 files      13191 downloads
Download
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปีงบ2566 เงินนอกงบประมาณ
  1 files      8 downloads
Download
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปีงบ 2566 เงินงบประมาณ
  1 files      7 downloads
Download
รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  1 files      239 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรายได้จากการบริการตามภารกิจและบริการวิชาการ ประจำปี 2565
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566
  1 files      238 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2565
  1 files      601 downloads
Download
สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกองคลัง ปีงบประมาณ 65
  1 files      97 downloads
Download
ประกาศฯ เรื่อง การรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 , 1/2564 และ 2/2564
  1 files      66 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2566
  1 files      6815 downloads
Download
เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  1 files      595 downloads
Download
ประกาศชำระค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565
  1 files      4002 downloads
Download
งบทดลองเงินงบนอกประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย. 2565
  1 files      17 downloads
Download
งบทดลองเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย. 2565
  1 files      11 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี รายงานการติดตามการใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานเปรียบเทียบ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565
  1 files      24 downloads
Download
Flowchart ขั้นตอนการทำงานของระบบบัญชี การเงินบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
  1 files      22 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ2564 ตามข้อเสนอแนะของ ตรวจสอบภายใน
  1 files      15 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี-รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(ทุกงบ) ปีงบประมาณ 2565
  1 files      66 downloads
Download
รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  1 files      227 downloads
Download
ประกาศเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าจัดบริการและค่าบำรุง ปริญญาตรี ปีการศึกษา2565(รวม)
  1 files      169 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  1 files      1893 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2565
  1 files      4688 downloads
Download
วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน BSRU App
  1 files      39507 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2565
  1 files      9083 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน/2564
  1 files      1232 downloads
Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) WORD
  1 files      210 downloads
Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) PDF
  1 files      170 downloads
Download
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  1 files      443 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
  1 files      2681 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
  1 files      735 downloads
Download
รายงานการคำนวณระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      265 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564-2568
  1 files      31 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2564
  1 files      25 downloads
Download
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      396 downloads
Download
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
  1 files      48 downloads
Download
ประกาศ กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
  1 files      2076 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา นักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563
  1 files      200 downloads
Download
ประกาศ ยื่นซองประมูลราคา
  1 files      375 downloads
Download
แบบฟอร์มใบเสนอประมูลราคา
  1 files      402 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2564
  1 files      5833 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้รับเงินคืนสำหรับผู้ที่โอนเงินผิด
  1 files      32 downloads
Download
(แบบฟอร์ม)บันทึกขอชำระค่าเทอมล่าช้า
  1 files      1091 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
  1 files      3556 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมราชการ 2563
  1 files      369 downloads
Download
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. 2563
  1 files      51 downloads
Download
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      333 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
  1 files      2532 downloads
Download
ประกาศ แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ กรณีสอนออนไลน์
  1 files      198 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียน ฤดูร้อน2562
  1 files      397 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย บำรุงคณะ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขา พ.ศ.2563(COVID-19)
  1 files      68 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมโอน ยกเว้นผลการเรียน ประเมินเทียบความรู้ประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาตรี (ปี2563)
  1 files      161 downloads
Download
ประกาศ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร กรณีอบรมแบบออนไลน์
  1 files      180 downloads
Download
ประกาศ แนวปฏิบัติในการเบิกค่าจ่ายเบี้ยประชุมกรณีประชุมออนไลน์
  1 files      257 downloads
Download
ข้อมูลจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ของหน่วยงาน
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2563
  1 files      12870 downloads
Download
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      63 downloads
Download
เลื่อนวันยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (รอบ 2)
  1 files      147 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      79 downloads
Download
ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร
  1 files      415 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
  1 files      330 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2562
  1 files      13 downloads
Download
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      597 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562-2563
  1 files      267 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
  1 files      37 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562
  1 files      35 downloads
Download
รายงานคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      281 downloads
Download
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน 2561
  1 files      3094 downloads
Download
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติและโครงการความร่วมมือภายนอก
  1 files      58 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2562
  1 files      102 downloads
Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  1 files      99 downloads
Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  1 files      48 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วิธีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562
  1 files      82 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562
  1 files      1771 downloads
Download
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  1 files      900 downloads
Download
คู่มือการเบิกสวัสดิการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      618 downloads
Download
งบทดลอง ก.ย. 2561
  1 files      25 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย. 2561
  1 files      101 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ฉบับที่2
  1 files      278 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      113 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      324 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      390 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      658 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  1 files      478 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      311 downloads
Download
แนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      300 downloads
Download
รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      97 downloads
Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1 files      373 downloads
Download
งบทดลอง ส.ค. 2561
  1 files      9 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค. 2561
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม 2559
  1 files      191 downloads
Download
แนวปฏิบัติในการถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ
  1 files      318 downloads
Download
หนังสือกระทรวงการคลัง-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
  1 files      500 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิ สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2562
  1 files      195 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      393 downloads
Download
งบทดลอง ก.ค. 2561
  1 files      13 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง มิ.ย. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย. 2561
  1 files      9 downloads
Download
งบทดลอง พ.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1 files      343 downloads
Download
ประกาศชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
  1 files      894 downloads
Download
การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
  1 files      20 downloads
Download
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  1 files      215 downloads
Download
งบทดลอง เม.ย. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย. 2561
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง
  1 files      18 downloads
Download
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง
  1 files      40 downloads
Download
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  1 files      33 downloads
Download
งบทดลอง มี.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค. 2561
  1 files      9 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน / 2560
  1 files      321 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล KYOCERA รุ่น TAKalfa-4002i
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 7 รายการ (20 มี.ค. 2561)
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ. 2561
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องนับธนบัตรลมดูดตั้งพื้น
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      319 downloads
Download
งบทดลอง ม.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค. 2561
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61
  1 files      11625 downloads
Download
อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป
  1 files      6562 downloads
Download
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      20 downloads
Download
งบทดลอง ธ.ค. 2560
  1 files      9 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค. 2560
  1 files      13 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  1 files      1794 downloads
Download
งบทดลอง พ.ย. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย. 2560
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 60
  1 files      1135 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      123 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      208 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2560
  1 files      21 downloads
Download
งบทดลอง ก.ย. 2560
  1 files      13 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย. 2560
  1 files      14 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค. 2560
  1 files      5 downloads
Download
งบทดลอง ส.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้จ่ายเงินในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
  1 files      15 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค. 2560
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย. 2560
  1 files      3 downloads
Download
งบทดลอง กรกฎาคม 2560
  1 files      4 downloads
Download
งบทดลอง มิ.ย. 2560
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการ และสวัสดิการสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2556
  1 files      78 downloads
Download
ระเบียบ ว่าด้วยการเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547
  1 files      37 downloads
Download
ประกาศ เรื่องการใช้จ่ายค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษา 2548
  1 files      11 downloads
Download
ระเบียบ ว่าด้วยการเงินในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2547
  1 files      25 downloads
Download
งบทดลอง พ.ค. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง เม.ย. 2560
  1 files      12 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2560
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2560
  1 files      3 downloads
Download
รายละเอียดประกอบรายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2559
  1 files      11 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559
  1 files      8 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2560
  1 files      17 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2559
  1 files      5 downloads
Download
งบทดลอง มี.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง ต.ค. 2559
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง ก.พ. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง ม.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง ธ.ค. 2559
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง พ.ย. 2559
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2560
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2560
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2560
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2559
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2559
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2550
  1 files      41 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน รายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  1 files      88 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน / 2559
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกู้เงินกองทุนสุริยะ
  1 files      53 downloads
Download
ประกาศ แนวทางการจัดสรรผลการดำเนินการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559
  1 files      81 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      173 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2559
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 59 (เพิ่มเติม)
  1 files      132 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ของพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 58 (เพิ่มเติม)
  1 files      50 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2558
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2559
  1 files      6 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 / 2558
  1 files      4 downloads
Download
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      51 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 59
  1 files      180 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2557
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กรณีพิเศษ)
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
  1 files      84 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
  1 files      145 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม
  1 files      313 downloads
Download
ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม พ.ศ.2553-2554
  1 files      46 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 2 / 2558
  1 files      6 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      139 downloads
Download
นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี 2558
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับปริญญาโท
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2558 กรณีพิเศษ
  1 files      4 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      40 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      45 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2557
  1 files      15 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2557
  1 files      4 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2555
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2555
  1 files      12 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2555
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบทดลอง ต.ค. 2560
  1 files      9 downloads
Download
งบฐานะ ต.ค. 2560
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศ กำหนดชำระค่าบำรุงการศึกษา 1-2558 เพิ่มเติม
  1 files      7 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      77 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม
  1 files      120 downloads
Download
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 58
  1 files      103 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2556
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2556
  1 files      3 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2556
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2556
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2555
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2554
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2554
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2554
  1 files      6 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2554
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2554
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2553
  1 files      3 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2553
  1 files      3 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2553
  1 files      3 downloads
Download
งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2553
  1 files      4 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  1 files      76 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  1 files      47 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554)
  1 files      80 downloads
Download
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ หนังสือเวียน กค.0409.7ว.34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547
  1 files      37 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
  1 files      630 downloads
Download
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  1 files      510 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ (พ.ศ. 2550)
  1 files      52 downloads
Download
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
  1 files      11 downloads
Download
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  1 files      8 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552
  1 files      30 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้งกรรมการควบคุมการนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์และการจ่ายเงินค่าตอบแทนการควบคุมการนิเทศ
  1 files      152 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจ่ายเงินรางวัลให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปี พ.ศ. 2553
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้จ่ายเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
  1 files      23 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้พ.ศ.2547
  1 files      45 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
  1 files      49 downloads
Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
  1 files      30 downloads
Download
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2552
  1 files      80 downloads
Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
  1 files      42 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      202 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      126 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      43 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      427 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      358 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      839 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      341 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      415 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      451 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      267 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      88 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      418 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      220 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      57 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      24 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      449 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      636 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      197 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      82 downloads
Download
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
  1 files      39 downloads
Download
แนวทางการกำหนดสัดส่วนทางรับผิดการละเมิด ของเจ้าหน้าที่
  1 files      8 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ (พ.ศ. 2550)
  1 files      34 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใฃ้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (พ.ศ.2549)
  1 files      24 downloads
Download
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
  1 files      4 downloads
Download
สรุปค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549 และพ.ศ.2555
  1 files      148 downloads
Download
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ(เกินเกณฑ์ ฯ)จากเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
  1 files      31 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 1 / 2558
  1 files      7 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 3 / 2557
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 2 / 2557
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 2 / 2557(เฉพาะสาขาครุศาสตร์หลักสูตร 5 ปี)
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 1 / 2557
  1 files      6 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 3 / 2556
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน 2 / 2556
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียน ฤดูร้อน / 2555
  1 files      9 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2555
  1 files      24 downloads
Download
วิธีการและขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอม
  1 files      187 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2555
  1 files      7 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน / 2554
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2554
  1 files      3 downloads
Download
อัตราค่าธรรมเนียมและขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ
  1 files      26 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2554
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน / 2553
  1 files      3 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2553
  1 files      3 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2553
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 57(เทคนิคการแพทย์)
  1 files      21 downloads
Download
หนังสือกรมบัญชีกลาง ให้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารสามารถใช้เบิกได้
  1 files      369 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา(เหมาจ่าย)
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ระดับปริญญาตรี
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 57(แพทย์แผนไทย)
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 57
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 56
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 55(สาขาครุศาสตร์)
  1 files      31 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 55(ยกเว้นสาขาครุศาสตร์)
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 54
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 53
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 52
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 51
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 50
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา รหัส 49
  1 files      20 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 / 2559
  1 files      4 downloads
Download
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2560
  1 files      9 downloads
Download

11,537 total views, 8 views today