วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. ปรัชญา

ซื่อสัตย์ในหน้าที่ ยึดมั่นระเบียบวินัย โปร่งใสตรวจสอบได้ ใส่ใจให้บริการ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

2. วิสัยทัศน์

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ มุ่งเน้น ให้บริการที่ดี ต่อหน่วยงานทั้งภายในและรายนอกองค์การ โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีหลักธรรมาภิบาล

3. พันธกิจ

1.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ และการเบิกจ่าย

2.) ทำหน้าที่บริหารจัดการด้าน การเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ ประสิทธิผลสูงสุด

4.) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เกิดการบริหารจัดที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3,532 total views, 2 views today