คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : พิมพ์ใบแจ้งค่าเทอมอย่างไร 
ตอบ : ดาวน์โหลดวิธีการได้ ที่นี่ ครับ (Click)

ถาม : หากใบเสร็จหายต้องทำอย่างไร 
ตอบ : ต้องขอคัดสำเนาใบเสร็จ มีขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบคำร้องขอคัดสำเนาที่เคาน์เตอร์กองคลัง
2. ชำระค่าคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับละ 100 บาท

ถาม : ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เพราะไม่ได้ชำระค่าเทอม จริงหรือ? 
ตอบ : ไม่จริงครับ การที่ลงทะเบียนไม่ได้เกิดจากสาเหตุ
1. สถานะภาพของนิสิตพ้นสภาพประเมินผล ต้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
2. ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเกิน 1 เทอม ต้องติดต่อรักษาสภาพที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
3. อาจารย์ที่ปรึกษา ล็อคการลงทะเบียน ต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียน

ถาม : การไม่ได้ชำระค่าเทอมมีผลเสียอย่างไรบ้าง 
ตอบ :
1. โดนล็อคเกรด ไม่สามารถเห็นผลการเรียนในเทอมนั้นๆได้
2. ไม่สามารถแก้ I หรือ E ได้
3. หากจะลงวิชาต่อเนื่องในอีกเทอมจะลงทะเบียนวิชานั้นไม่ได้
4. ไม่สำเร็จการศึกษาหากไม่ได้ชำระค่าเทอม
5. ไม่มีผลการเรียนของเทอมที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมในเอกสารใบทรานสคริปต

ถาม : หากมาชำระเงินค่าเทอมที่ล่าช้าต้องทำอย่างไรบ้าง 
ตอบ : ให้นำใบแจ้งชำระค่าเทอม มาติดต่อที่เคาท์เตอร์กองคลัง โดยจะต้องชำระพร้อมกับค่าปรับในการชำระล่าช้าเพิ่ม ส่วนอัตราการคิดค่าปรับดูได้ที่หัวข้อ “อัตราชำระเงินต่างๆ

ถาม : สามารถชำระค่าเทอมแบบผ่อนชำระได้หรือไม่
ตอบ : ไม่มีการผ่อนชำระค่าเทอม ชำระเงินเต็มจำนวน แต่จะมีแบ่งเป็นรอบในการชำระเงิน

ถาม : รับเงินประกันค่าของเสียหายได้เมื่อไหร่ 
ตอบ : รับเงินประกันค่าของเสียหายคืนได้ก็ต่อเมื่อ นักศึกษาเรียนจบหรือลาออกแล้วเท่านั้น
โดยสามารถมารับได้ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9.00 น. – 15.00 น. ที่ห้องกองคลัง โดยหากไม่มารับภายใน 6 เดือน (นับเริ่มวันที่อนุมัติจบ หรือ วันที่ลาออก) เงินตรงส่วนนี้จะไม่สามารถรับคืน

ถาม : เรียนครบแต่เกรดไม่ออก ทำอย่างไรดี
ตอบ : หากเทอมนั้นๆ ไม่ได้ชำระค่าเทอม ให้นำใบชำระค่าเทอม(สามารถขอได้จากห้องทะเบียน) มาชำระค่าเทอมให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถขอดูเกรดเทอมนั้นๆได้ หากไม่มีเกรด ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน เพื่อขอทำเรื่องทราบเกรด

ถาม : เรียนจบแล้ว จะขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่บัตรหาย ทำอย่างไรดี
ตอบ : ขอดูบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวครับ

ถาม : หากเรามีสิทธิ์ในการเบิกค่าเทอม จะทำอย่างไรดี 
ตอบ : หากหน่วยงานนั้นต้องการระเบียบการชำระเงินค่าเทอม ทางกองคลังได้จัดเตรียมเอกสารไว้ให้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์นี้(เมนู”ดาวน์โหลดเอกสาร”) และหากบางหน่วยงานต้องการตราประทับรับรองจากทางกองคลัง ให้นำใบเสร็จชำระค่าเทอม (ฉบับจริง) มาให้ทางกองคลังทำการประทับตรารับรองได้ที่ห้องกองคลังในเวลาทำการ

ถาม : เป็นนักเรียนทุนเรียนดี ต้องการใบเสร็จค่าเทอม จะต้องทำอย่างไร
ตอบ : หากเป็นนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ให้ถ่ายเอกสาร บัตรนักศึกษา ใบเกียรติบัตร รับรองสำเนาถูกต้อง และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน จากนั้นมาที่ห้องกองคลังครับ

15,955 total views, 15 views today