การประชุม

กองคลัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดเตรียมผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายสนับสนุน

กองคลัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดเตรียมผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายสนับสนุน ---------------------------------------------------------------------------             เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดเตรียมผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายสนับสนุน ณ โรงแรมคันทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -----------------------------------------------------------------------                        วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเบิก ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ —— วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก คุณผุสดีพร อยู่ยงสิทธิ์ และ คุณบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร การบรรยาย หัวข้อ "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ" โดยมี คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจาร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2564

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ———————————————————– ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ———————————————————– ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ———————————————————– ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 9/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ———————————————————– ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ———————————————————– ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ----------------------------------------------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

1,891 total views, 1 views today