กองคลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

———————————————————————–

                       วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากรทางด้านการเงินได้อย่างมีคุณภาพ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 6 ชั้น 15

Download เอกสารประกอบการอบรม

Download เอกสารประกอบแนบ 1

Download เอกสารประกอบแนบ 2