กองคลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารช่อชงโค

มหาวิทยาลัย ประกาศ การสม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ เชื้องาม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภั

Read more

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่

Read more

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่

Read more