ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ถึง วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการชำระเงิน
1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
– นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th
เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” ยอดเงินตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
2.) แอพพลิเคชั่น BSRU App ในสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android
– สามารถตรวจสอบยอดเงิน และการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ที่เมนู Payment

กำหนดชำระเงินล่าช้า (ชำระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น)
ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

วิธีการชำระเงินผ่าน BSRU App
https://link.bsru.ac.th/f9p หรือ
http://financebsru.bsru.ac.th/download/how-to-pay-bsru-app?wpdmdl=2774

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู
https://financebsru.bsru.ac.th/download/announcement-of-registration-fee-payment-2-65?wpdmdl=2848

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
http://financebsru.bsru.ac.th/?page_id=1009&wpdmc=withdraw_paper