เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) WORD
  1 files      210 downloads
Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) PDF
  1 files      170 downloads
Download
(แบบฟอร์ม)บันทึกขอชำระค่าเทอมล่าช้า
  1 files      1091 downloads
Download
ข้อมูลจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ของหน่วยงาน
  1 files      18 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      79 downloads
Download
ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร
  1 files      415 downloads
Download
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      597 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      113 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      324 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      311 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      393 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      123 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      173 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      17 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      139 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      40 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      45 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      77 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      202 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      126 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      43 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      427 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      358 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      839 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      341 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      415 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      451 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      267 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      88 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      418 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      220 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      57 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      24 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      449 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      636 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      197 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      82 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

137,407 total views, 131 views today