ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ เชื้องาม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณกมลทิพย์ เชื้องาม
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา