ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษาติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563(เพิ่มเติม) , 2/2563 (เพิ่มเติม), 1/2564
ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ดังมีรายชื่อใน QR Code นี้
ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 – 15.00 น.
https://link.bsru.ac.th/gll หรือ QR Code ตามภาพ
** โปรดนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาติดต่อ