17 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) ด้านการจัดซื้อจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต

Read more

12 – 13 ธ.ค. 2556 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงิน งานคลังและบัญชี

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัต

Read more