บุคลากรกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1201

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

นางสาวกุหลาบ วีระเดช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1200

 

 

 

 

 

 

นายยุทธนา ชื่นบานเย็น

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

นางสาวทัศนีย์ แสงรูจีย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1200

 

 

งานบัญชี

 

 

นางสาวกมลทิพย์ เชื้องาม

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรุจิเรศ รักทัพ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1200

 

 

 

นางสาววิชุตา วิจิตรศักดิ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1201

 

 

 

 

 

งานการเงิน

 

 

นางสาววรรนภา อังคะนาวิน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิตอุษา เจียมจิตร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

นางสาวจันทนา มานตรี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1200

 

 

 

นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

นางสาวบุญญาดา ต้องเสรีกุล

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

นางสาวจริยา  โคพะทา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1202

 

 

 

งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์

 

 

นางสาวสุภาพร แผ้วสะอาด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0-2473-7000  ต่อ  1200

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ

 

 

นายกิตติพงษ์ พื้นพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1204

 

 

 

 

นายชาตรี คนงานดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203

 

 

 

 

 

นางสาวฤทัยรัตน์ เจนรัตนโอภากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1204

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีพีรวุฒิ ไชยบุญทัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203

 

 

 

 


นางสาวพิกุล ไชยชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203
 

 

 

 

นางสาวพัชรา ยอดบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐศิริ พื้นพรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,713 total views, 4 views today


นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1. ดำเนินการรับและกำหนดนโยบายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของกองคลัง
2. ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ประสานงานโครงการ กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขให้ลุล่วง
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แสดงความเห็นด้านการตัดสินใจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ การลงทุนประเภทอื่น ๆ
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ เพื่อพัฒนากองคลังและบุคลากรด้านงานการเงิน งานพัสดุ ของมหาวิทยาลัย
5. ควบคุม ดูแล และประสานงานกับธนาคารด้านการเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
6. ให้ความรู้และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองคลัง
8. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ทุกแหล่งเงิน
9. ตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
10. ดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง
11. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวกุหลาบ ชาญสัจจา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและรับผิดชอบงานต่อไปนี้
1. ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน บ.กศ. และเงินรายได้ตามภารกิจ
2. ตรวจสอบและเพิ่มรหัสแหล่งเงินใหม่ ประเภทงานที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ
3. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP จากเงินรายได้ตามภารกิจ
4. ดูแล ตรวจสอบการรับและนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินรายได้ตามภารกิจฯ ทุกโครงการในมหาวิทยาลัย
5. ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทุกโครงการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 


นายยุทธนา ชื่นบานเย็น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ
2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน บ.กศ.
3. ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับสัญญายืม และข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงินของนิสิตและนักศึกษา
4. รับคืนเงินยืมตามสัญญาลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


นางสาวทัศนีย์ แสงรูจีย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอก ภายใน และงานด้านธุรการ
2. ออกใบเสร็จรับเงินนักศึกษาชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านระบบ MIS
3. ทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานที่ใช้ภายในกองคลัง
4. จัดเก็บเอกสารเงินตามแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และประเภทเงินรับฝาก
5. จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านการเงินและพัสดุ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางสาวกมลทิพย์ เชื้องาม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำงบทดลองในระบบ ERP และระบบ GFMIS
2. ปรับปรุงบัญชีทุกรายการที่ตรวจสอบพบจากระบบ GFMIS และ ERP
3. คำนวณผลทางการบัญชี จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
4. จัดทำรายงานรายได้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในระบบ ERP
5. จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ในระบบ ERP
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


นางรุจิเรศ รักทัพ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำรายการจ่ายและทำรายการออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. จัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย ค่าสาธารณูปโภค จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
4. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทุกประเภทจากระบบ GFMIS
5. บันทึกตัดยอดเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่าย และรหัสโครงการ

6. จัดทำแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 


นางสาววิชุตา วิจิตรศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวประจำวัน ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
2. จัดทำและตรวจทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
3. วางฎีกาตั้งเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินทุกหมวดรายจ่ายของทุกหน่วยงานในระบบ GFMIS
4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองคลัง
5. ตรวจสอบครุภัณฑ์และส่งคืนครุภัณฑ์
6. จัดทำและตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารในบัญชีต่าง ๆ ประจำเดือน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นางสาววรรนภา อังคะนาวิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดประจำวันและรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. ควบคุมดูแลการรับเงินและการจ่ายเงินทุกประเภทของงานการเงิน
3. เบิกจ่ายเงินเดือน เงินกองทุนของข้าราชการ
4. เบิกจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) / เงินประจำตำแหน่ง/ เงินเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งทุกแหล่งเงิน
5. เบิกเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า บำเหน็จ บำนาญตกทอดข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
6. การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
7. นำเงินเบิกเกินส่งคืนกระทรวงการคลัง ในระบบ GFMIS
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


นางสาวจิตอุษา เจียมจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
2. เบิกจ่ายเงินรับฝากจากแหล่งเงิน กองทุนประเภทต่างๆ
3. จ่ายค่าประสานงานการสอนของกรรมการบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน (OT)
4. จัดทำใบลงเวลาและเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา
6. จัดทำและควบคุมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองคลัง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


นางสาวจันทนา มานตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) และพนักงานราชการ
2. ตรวจสอบยอด และดำเนินการนำส่งประกันสังคม
3. ดำเนินการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับบริษัทหลักทรัพย์
4. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินดือนของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
5. หักหนี้ต่างๆ จากเงินเดือนพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ตรวจสอบและเสนออนุมัติแบบคำขอกู้กองทุนสุริยะ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
7. เรียกคืนเงินเดือน กรณีมีการเบิกจ่ายเกิน และนำส่งกระทรวงการคลัง
8. เบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การให้บริการเคาน์เตอร์รับเงินทุกประเภท
2. สรุปการคำนวณและตรวจทานตัวเลขค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละหลักสูตร
3. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา พร้อมทั้งนำส่ง
4. ยืนยันยอดการชำระเงินของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
5. ตรวจสอบ จัดเรียงและติดตาม สำเนาใบเสร็จรับเงิน (คลิกเพื่อดู Flowcart การทำงาน)
6. ตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเงินประเภท กศ.พ. (คลิกเพื่อดู Flowchart)
7. ดูแล ปรับปรุง เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์กองคลัง
8. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานภายนอก
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวบุญญาดา ต้องเสรีกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานต่อไปนี้
1. ตรวจทานตัวเลขและรายการเบิก-จ่ายของเอกสารเบิก-จ่ายเงิน บ.กศ. กศ.บพ. กศ.พ. และ เงินงบประมาณแผ่นดินก่อนการเบิกจ่ายเงิน
2. จัดทำเช็คและรายงานควบคุมการใช้เช็ค
3. ทะเบียนคุมเลขที่เอกสารของเอกสารเบิก-จ่ายทุกหมวดรายจ่าย
4. ควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ BILL PAYMENT
5. จัดทำรายงานการรับ-จ่าย (แบบ รง.1) และรายงานยอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร (แบบ รง.2) เงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
6. ตรวจทานและหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามเอกสารเบิก-จ่าย
7. ทำคำสั่งการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวจริยา โคพะทา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การให้บริการเคาน์เตอร์รับเงินทุกประเภท
2. ตรวจสอบรายงานนำส่งเงิน และปิดบัญชีหน้าเคาน์เตอร์
3. กำหนดรหัสรายรับที่เกี่ยวข้องกับระบบการออกใบเสร็จรับเงิน
4. โอนเงินประกันของเสียหายเข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษา เมื่อครบกำหนดถอนเงินคืน
5. ตรวจสอบการจ่ายชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน การค้างชำระเงินของนิสิตนักศึกษา
6. ทำทะเบียนคุมรายได้ ประจำเดือน ชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวสุภาพร แผ้วสะอาด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ และทุกโครงการของเงินรายได้ตามภารกิจ
2. การจัดทำเรื่องจัดซื้อ –จัดจ้าง ทุกโครงการของเงินรายได้ตามภารกิจ
3. จัดทำใบแจ้งหนี้ และจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า
4. ส่งหนังสือภายนอก ภายใน ที่เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ และทุกโครงการของเงินรายได้ตามภารกิจ
5. จัดทำข้อตกลงและสัญญาผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามาทำกิจการกับมหาวิทยาลัย
6. นำส่งและนำฝากธนาคารบัญชีโครงการบริการวิชาการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงษ์  พื้นพรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1.ดำเนินการกำหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานในงานพัสดุ
2.ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4.ศึกษา ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5.ดำเนินการแผนและงบประมาณของงานพัสดุเพื่อบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
6.ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของงานพัสดุ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
7.ตรวจสอบเอกสารและลงนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง ของกองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
8.ตรวจสอบเอกสารและลงนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในใบเบิกวัสดุของ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และใบเบิกครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
9.ร่างและตรวจทานหนังสือราชการ คำสั่ง ต่าง ๆ และรายงานการประชุม
10.ตรวจทาน คำสั่ง ประกาศ รายละเอียดเอกสาร หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
11.ตรวจทานคำสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
12.อนุมัติเรื่องจัดซื้อ/จ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษในระบบ e-GP
13.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายสัญญา และสัญญาซื้อ/จ้าง พร้อมลงนามพยานทุกสัญญา
14.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายสัญญา และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากสัญญาเดิม พร้อมลงนามพยาน
15.ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาซื้อ/จ้างทุกสัญญา เพื่อนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ในระบบ e-GP
16.รับรองสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร
17.รับหนังสือต่างๆ ในระบบ e-Document เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
18.ดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
19.ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องขั้นตอน วิธีการจัดซื้อ/จ้าง รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ
20.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชาตรี คนงานดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1.ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินงบประมาณ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
2.ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ในระบบ ERP และระบบ e-GP
3.ดำเนินการจัดทำสำเนาสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป นำส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร
4.ดำเนินการจัดทำสำเนาสัญญาทุกสัญญาไว้เพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
5.ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำสัญญาประจำเดือนส่งกรมสรรพากร
6.ดำเนินการจัดเก็บสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
7.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญาและแจ้งให้มารับหลักค้ำประกันสัญญาคืน
8.ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากสัญญาเดิม
9.ดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย
10.ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวฤทัยรัตน์  เจนรัตนโอภากุล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
2.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
3.ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4.ดำเนินการ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลผู้ขายในระบบ ERP
5.ดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย
6.ให้คำแนะนำ ปรึกษา การจัดซื้อ/จ้าง ระบบ ERP
7.ดำเนินการจัดทำเรื่องจัดซื้อ/จ้าง ของงานพัสดุ
8.ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก- จ่ายวัสดุของงานพัสดุ
9.ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือของงานพัสดุ
10.ดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบ หนังสือรับรองผลงานการซื้อ/จ้าง
11.ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12.ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง
13.ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง
14.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.พีรวุฒิ  ไชยบุญทัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินนอกงบประมาณ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
2.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
3.ดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต้นเรื่องก่อนดำเนินการสอบราคาให้ถูกต้อง/ส่งแก้ไข
5.ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคาต่าง ๆ ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์เรียกร้อง
7.ประสานต้นเรื่อง/ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง 
8.ประสานต้นเรื่อง/ปรับลด/ตรวจรับ
9.ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพิกุล  ไชยชาติ  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ประสานต้นเรื่อง/งานอาคารสถานที่ เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง/ขอรับมอบพื้นที่/ขออนุมัติวัสดุ/ขอเปลี่ยนรุ่นครุภัณฑ์/รายละเอียดงานจ้าง/ขออนุญาตทำงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดเสาร์-อาทิตย์/ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับงาน
2.ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกค่าจ้างก่อสร้างอาคารต่างๆ
3.ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เช่น อนุมัติวัสดุ ขอให้ไปจัดทำสัญญา ค่าปรับ เป็นต้น
4.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
5.ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้าง และคณะกรรมการในการก่อสร้างอาคาร
6.บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่างๆ และบันทึกผลการพิจารณา
7.ดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย
8.ควบคุม ดูแล และจัดเก็บแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารและเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
9.ตรวจสอบ และคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
10.ดูแลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการก่อสร้างอาคาร
11.ประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และอาคาร
12.ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพัชรา ยอดบุญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติงานด้านธุรการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในงานพัสดุในสมุดและระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
2.ดำเนินการโอนเปลี่ยนผู้เบิกครุภัณฑ์และโอนเปลี่ยนครุภัณฑ์ประจำตัว
3.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย
4.ดำเนินการตัดรายการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรของมหาวิทยาลัย
5.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของหน่วยงานต่างๆ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6.เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ของงานพัสดุและตรวจสอบการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
7.ประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และอาคาร
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวณัฐศิริ พื้นพรม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบ ERP และ e-GP พร้อมลงนามเจ้าหน้าที่ในแบบขอเบิกครุภัณฑ์พร้อมทั้งจัดเก็บใบเบิกครุภัณฑ์และกำหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ในการซื้อจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(5)(ค) และจัดทำใบตรวจรับพัสดุ และลงนามเจ้าหน้าที่ในแบบขอเบิกครุภัณฑ์
2.ดำเนินการจัดทำการโอนงานระหว่างก่อสร้างเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์ออกเลขรหัสครุภัณฑ์พร้อมลงทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบันทึกสรุปโอนงาน ระหว่าทำและงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานงวดเดียวพร้อมได้ทรัพย์สินมาเพื่อรายงานให้งานบัญชีรับทราบ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณพร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและนำรายงานมาปรับสถานะค่าปกติหรือชำรุดในระบบคลังพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
4.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี
5.ดำเนินการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลงในแบบบัญชีราคามาตรฐานและนอกบัญชีราคามาตรฐาน และจัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงบประมาณ เป็นราย 6 เดือนครั้ง
6.ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
7.ดำเนินการประสานงาน จัดทำในกรณีครุภัณฑ์สูญหาย พร้อมออกเลขครุภัณฑ์ใหม่ เมื่อมีการชดใช้ครุภัณฑ์
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย