17 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) ด้านการจัดซื้อจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) ด้านการจัดซื้อจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน

เอกสารและงานนำเสนอ
ขั้นตอนวิธีการทำเงินยืม
ขั้นตอนวิธีการทำจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์นำเสนอระบบคลังพัสดุ

 

ภาพโครงการ