เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
รายงานเงินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี
  1 files      29 downloads
Download
รายงานการใช้จ่าย ปี 2565-2566 สำนักงานอธิการบดี
  1 files      22 downloads
Download
รายงานผู้สอบบัญชีและการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  1 files      33 downloads
Download
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปีงบ2566 เงินนอกงบประมาณ
  1 files      10 downloads
Download
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปีงบ 2566 เงินงบประมาณ
  1 files      9 downloads
Download
รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  1 files      251 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรายได้จากการบริการตามภารกิจและบริการวิชาการ ประจำปี 2565
  1 files      21 downloads
Download
งบทดลองเงินงบนอกประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย. 2565
  1 files      18 downloads
Download
งบทดลองเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือน ก.ย. 2565
  1 files      12 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี รายงานการติดตามการใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานเปรียบเทียบ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565
  1 files      25 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ2564 ตามข้อเสนอแนะของ ตรวจสอบภายใน
  1 files      16 downloads
Download
สำนักงานอธิการบดี-รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(ทุกงบ) ปีงบประมาณ 2565
  1 files      74 downloads
Download
รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  1 files      231 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  1 files      1901 downloads
Download
รายงานการคำนวณระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      269 downloads
Download
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      398 downloads
Download
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      335 downloads
Download
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      64 downloads
Download
รายงานคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      282 downloads
Download
งบทดลอง ก.ย. 2561
  1 files      26 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย. 2561
  1 files      102 downloads
Download
งบทดลอง ส.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค. 2561
  1 files      16 downloads
Download
งบทดลอง ก.ค. 2561
  1 files      14 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค. 2561
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลอง มิ.ย. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง พ.ค. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค. 2561
  1 files      11 downloads
Download
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1 files      345 downloads
Download
งบทดลอง เม.ย. 2561
  1 files      12 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย. 2561
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลอง มี.ค. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค. 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง ม.ค. 2561
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค. 2561
  1 files      13 downloads
Download
งบทดลอง ธ.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค. 2560
  1 files      14 downloads
Download
งบทดลอง พ.ย. 2560
  1 files      12 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลอง ก.ย. 2560
  1 files      14 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย. 2560
  1 files      15 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค. 2560
  1 files      6 downloads
Download
งบทดลอง ส.ค. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค. 2560
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย. 2560
  1 files      4 downloads
Download
งบทดลอง กรกฎาคม 2560
  1 files      5 downloads
Download
งบทดลอง มิ.ย. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง พ.ค. 2560
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลอง เม.ย. 2560
  1 files      13 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2560
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2560
  1 files      4 downloads
Download
รายละเอียดประกอบรายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2559
  1 files      12 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559
  1 files      9 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2559
  1 files      6 downloads
Download
งบทดลอง มี.ค. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง ต.ค. 2559
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง ก.พ. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง ม.ค. 2560
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง ธ.ค. 2559
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลอง พ.ย. 2559
  1 files      11 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2560
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2560
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2560
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2559
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2559
  1 files      4 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2558
  1 files      6 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2557
  1 files      5 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2557
  1 files      16 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2557
  1 files      5 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2555
  1 files      6 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2555
  1 files      13 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2555
  1 files      6 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบทดลอง ต.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
งบฐานะ ต.ค. 2560
  1 files      10 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2556
  1 files      6 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2556
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2556
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2556
  1 files      4 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2556
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2556
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2555
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2555
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2555
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2555
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2555
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2554
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2554
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2554
  1 files      5 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2554
  1 files      7 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2554
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2554
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ธ.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ต.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ส.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มิ.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เม.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย มี.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ก.พ.2553
  1 files      4 downloads
Download
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ม.ค.2553
  1 files      5 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ธ.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ต.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ส.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มิ.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค.2553
  1 files      5 downloads
Download
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี2553
  1 files      4 downloads
Download
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2553
  1 files      4 downloads
Download
งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปี2553
  1 files      5 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

139,488 total views, 37 views today