ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

  พนักงานราชการ

 ลูกจ้างเงินรายได้

หมายเหตุ

* สมาชิกสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  และดำเนินการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการ ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  (ระบบเบิกสวัสดิการอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลและติดตั้งระบบ)

** กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการสมัครสมาชิก/รายชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคล  โทร 1112  กองบริหารงานบุคคล (นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์)

***กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลด้านการเบิกสวัสดิการต่างๆ โทร 1200 กองคลัง (นางสาวทัศนีย์ แสงรูจีย์)