กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
——
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก คุณผุสดีพร อยู่ยงสิทธิ์ และ คุณบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร การบรรยาย หัวข้อ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ” โดยมี คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6 และผ่านระบบ ZOOM
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่  —->   Download
——
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี