ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง

ประกาศ
– ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้
– ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป
ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย