ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน ฤดูร้อน/2560

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน ฤดูร้อน/2560 

ช่วงกำหนดชำระเงิน : 15 พ.ค. 2561 – 6 มิ.ย. 2561

ชำระได้ที่ :
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
ธ. กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง (วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท) : 7 มิ.ย. 2561 – 6 ก.ค. 2561

****วันที่ 7 ก.ค. 2561 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นิสิต – นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียน
ถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 15 พ.ค. 2561 – 6 มิ.ย. 2561 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

เอกสารประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th เมนู “รายการลงทะเบียน”

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้ คลิกที่นี่

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่