ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

สมาชิกกองทุน สามารถดำเนินการเบิกสวัสดิการได้แล้ววันนี้

  •      สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร ดำเนินการขอเบิกที่เว็บไซต์  welfare.bsru.ac.th
  •      สำหรับการเบิกประกันสุขภาพ/ประกันแบบออมทรัพย์ ดำเนินการขอเบิกในระบบ ERP

** ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน