มหาวิทยาลัย คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาล

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจช่วยเหลือต้านภัย COVID-19 ลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Read more

ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินก่อนลดค่าธรรมเนียม

ประกาศ การคืนค่าธรรมเนีย

Read more

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านใ

Read more

ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง

ประกาศ – ขอให้นักศ

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ

Read more