การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้

———————————————————–