โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

_______________________________________________________________________________________________________________

 

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

                  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร โดยมี ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” วิทยากรโดย คุณบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง การบรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” วิทยากรโดย คุณวราภรณ์ ถาเหง่า นิติกรปฏิบัติการ กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง การบรรยายหัวข้อ “แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” วิทยากรโดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15

 

กำหนดการ

08.00-08.30 น.            ลงทะเบียน และพิธีเปิด
08.30 – 10.30 น.           บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” วิทยากร โดย คุณบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
10.30 – 12.30                บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” วิทยากร โดย คุณวราภรณ์ ถาเหง่า
12.30 – 13.30 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น.            บรรยายหัวข้อ “แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” วิทยากร โดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร
16.30 น.                       ตอบข้อคำถาม และปิดการบรรยาย

 

เอกสารประกอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ภาพโครงการ

​​