การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้