วาระการประชุมบุคลากรสังกัดกองคลัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560

วาระการประชุมบุคลากรสังกัดกองคลัง ครั้งที่ 8/60 วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ทางกองคลังได้มีการจัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน และรับทราบข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง