เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      82 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      81 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      57 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      81 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      61 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      45 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      10 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      96 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      25 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      24 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      25 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      63 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      24 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      10 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      147 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      114 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      219 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      117 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      141 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      147 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      128 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      37 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      165 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      38 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      20 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      7 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      153 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      185 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      74 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      15 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

15,471 total views, 32 views today