เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกเงิน
  1 files      0 download
Download
แบบสำรวจสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2561
  1 files      23 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      26 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      36 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      4 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      45 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      14 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      13 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      8 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      31 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      6 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      6 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      88 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      20 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      83 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      48 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      68 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จ (ค่าวัสดุ)
  1 files      84 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      100 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      3 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      49 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      42 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      3 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      4 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

4,017 total views, 32 views today