เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      74 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      56 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      33 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      58 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      41 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      9 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      81 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      20 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      23 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      22 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      52 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      20 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      8 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      113 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      79 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      172 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      94 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      111 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      109 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      110 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      30 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      140 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      34 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      4 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      118 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      145 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      56 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      10 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

11,043 total views, 51 views today