เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
(แบบฟอร์ม)บันทึกขอชำระค่าเทอมล่าช้า
  1 files      24 downloads
Download
ข้อมูลจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ของหน่วยงาน
  1 files      13 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      61 downloads
Download
ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร
  1 files      174 downloads
Download
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      373 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      91 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      124 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      101 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      134 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      97 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      80 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      10 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      107 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      28 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      32 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      48 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      105 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      47 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      245 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      183 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      391 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      205 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      227 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      248 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      199 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      58 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      267 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      46 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      23 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      10 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      238 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      364 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      119 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      30 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

27,544 total views, 28 views today