งานพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต

จำนวนผู้เข้าชม

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ประกาศการชำระค่าลงทะเบียน (ภาคเรียนที่ 2 / 2553)

   - ครั้งที่ 1     15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553
   - ครั้งที่ 2     12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2554
   - ครั้งที่ 3      3 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554


    ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

    หากไม่ได้ชำระเงินในวัน,เวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า โดยเริ่มปรับระหว่างวันที่ 9 -11     กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 18.00 น. ที่ธนาคารไทยพาณิชย์     มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เท่านั้น

กันยายน 2553 พ.9 พฤ.10 ศ.11
ค่าปรับ ป.โท ทั้งหมดทุกรุ่น ทุกระดับ และนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2550 ลงมา 50 100 150
ค่าปรับ ภาคปกติทุกรุ่น ทุกระดับ และนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2551 ขึ้นไป 20 40 60


   หากเกินวันที่กำหนด ชำระเงินที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เท่านั้น

   ** ต้องเตรียมใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน มาติดต่อชำระค่าเทอมทุกครั้ง (ป.ตรี สามารถขอได้ที่ห้องทะเบียน    อาคาร 5 ชั้น 1, ป.โท สามารถขอได้ที่อาคาร 6 ชั้น 7)
   **หากไม่ได้ชำระเงินตามประกาศนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องชำระเงินบำรุงการศึกษา
   เพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา ให้เสร็จสิ้น มิฉะนั้นการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2553 จะไม่สมบูรณ์

Download เอกสารกำหนดการชำระค่าเทอม

 


 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1200 ถึง 1202