งานเอกสาร

เอกสารกองคลัง

Title Download
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. 2563
  1 files      9 downloads
Download
ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร
  1 files      174 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
  1 files      111 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2562
  1 files      8 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562-2563
  1 files      93 downloads
Download
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  1 files      729 downloads
Download
นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี 2558
  1 files      1 download
Download

2,683 total views, 20 views today