งานเอกสาร

เอกสารกองคลัง

Title Download
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
  1 files      111 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562-2563
  1 files      93 downloads
Download
แนวปฏิบัติในการถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ
  1 files      94 downloads
Download
อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป
  1 files      1927 downloads
Download
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      8 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม
  1 files      135 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม
  1 files      64 downloads
Download
สรุปค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549 และพ.ศ.2555
  1 files      69 downloads
Download
วิธีการและขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอม
  1 files      63 downloads
Download

2,681 total views, 18 views today