งานเอกสาร

เอกสารกองคลัง

Title Download
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
  1 files      35 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
  1 files      217 downloads
Download
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562-2563
  1 files      200 downloads
Download
แนวปฏิบัติในการถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ
  1 files      209 downloads
Download
อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป
  1 files      6015 downloads
Download
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      13 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม
  1 files      221 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม
  1 files      92 downloads
Download
สรุปค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549 และพ.ศ.2555
  1 files      103 downloads
Download
วิธีการและขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอม
  1 files      83 downloads
Download

6,555 total views, 22 views today