ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนที่ปฏิบัติ – นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกรุ่นทุกระดับ พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” – นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

กำหนดชำระเงินล่าช้า ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตามเวลาทำการที่กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู http://financebsru.bsru.ac.th/download/payment-term-3-64?wpdmdl=2744

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ http://financebsru.bsru.ac.th/?page_id=1009&wpdmc=withdraw_paper