ขณะนี้ เป็นช่วงการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ ขณะนี้ เป็นช่วงการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564
โดยให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ ที่กองคลังอาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น
และให้นำใบแจ้งชำระมาติดต่อ
(หากไม่มี โปรดติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)