ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564
 
ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 
ชำระได้ที่ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ
ธนาคาร กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565
 
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
 
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
 
****วันที่ 11 มีนาคม 2565 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****
 
**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**
 
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู
 
http://financebsru.bsru.ac.th/download/payment-term-2-64?wpdmdl=2675
 
หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”
 
เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
http://financebsru.bsru.ac.th/?page_id=1009&wpdmc=withdraw_paper