ประกาศทุนการศึกษา(ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา) 1/2564

ประกาศทุนการศึกษา(ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา)
—————————–
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่มี ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2/2563
ให้มาติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น.
—————————–
โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
1. บัตรนักศึกษา
2. ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564
(หากยังไม่ได้ชำระเงิน)
3. สำเนาใบประกาศนียบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
———————————–
QR Code รายชื่อดูที่เอกสาร หรือ https://link.bsru.ac.th/9hj