ประกาศ ขอให้นักศึกษามารับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ทุนการศึกษา
——————————-
ขอให้นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี
รหัสนักศึกษา 60 61 และ 62 ที่ได้รับทุนการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน https://link.bsru.ac.th/90g หรือ QR Code ในภาพ
***ขอให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาด้วย***