สำนักงานอธิการบดี โดยผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

สำนักงานอธิการบดี โดยผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารแก่
1) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
2) อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3) อาจารย์ ดร.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน