การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้

———————————————————–