การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้

———————————————————–