ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง

ประกาศ
—————————————–
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

ภายในวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563

โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
—————————————–
1.ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563

2.สำเนาใบประกาศนียบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หรือ

4.ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว ให้นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย)