การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .

โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้