การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้