การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ผู้ที่ขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้าน ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  (พิมพ์กระดาษสีขาว) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน (เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป) ส่งที่กองคลัง (คุณจิตอุษา เจียมจิตร) กรณีมีข้อสงสัย โทร 02-473-7000 ต่อ 1202  

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม