ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 มาติดต่อรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561

ขอให้มาติดต่อรับทุนการศึกษาที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2561

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยนำเอกสารต่อไปนี้มา

1. สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) ถ้าสูญหายให้ติดต่อขอใหม่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา