19 – 21 มิ.ย. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 19 – 21 มิถุนายน 2559

เอกสารและงานนำเสนอ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม จัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ
แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบ
บรรยายการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภาพโครงการ