17 – 18 ก.ย. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

เอกสารและงานนำเสนอ
ไฟล์นำเสนอโครงการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศก์ บัณฑิตนิพนธ์
ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมส่วนราชการ

 

ภาพโครงการ