12 – 13 ธ.ค. 2556 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงิน งานคลังและบัญชี

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงิน งานคลังและบัญชี

 

เอกสารและงานนำเสนอ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ระเบียบอบรมการจัดงานประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
เอกสารการบรรยายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ 3) 2555
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

 

ภาพโครงการ