ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ภายในวันที่ 7 ถึง 28 กันยายน 2561

โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

1. ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2561

2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) หรือ

4. ในกรณีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย)