การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมีนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้